Solano County - ARPA Community Survey

Ang Solano County Board of Supervisors ay humihingi ng iyong opinyon upang matukoy ang mga prayoridad para makatulong sa pagbangon ng ekonomiya ng Solano County. Kayo ay hinihikayat na sagutan ang maikling survey.
 
Ang Coronavirus State Fiscal Recovery Fund (CSFRF) at Coronavirus Local Fiscal Recovery Fund (CLFRF) ay itinatag ng American Rescue Plan Act, na nagbibigay ng kabuuang $350 bilyon na tulong para sa mga karapat dapat na kabilang na estado, local, teritoryal, at tribal na pamahalaan upang makatulong sa pagbangon ng ekonomiya at  kalusugan sa paraang pagbigay ng mga pangangailangan para tugunan ang iba’t ibang epekto ng krisis. Ang pondong ito ay maaaring magamit para sa pagtugon sa pandemya kabilang na ang pagkontrol at mga paraan upang makaiwas sa sakit; suportahan ang mga komunidad at mga taong lubos na naapektuhan dulot ng COVID-19 pandemic; tugunan ang mga negatibong  epekto sanhi ng public health emergency; at pagpapaunlad ng imprastraktura ng tubig, imburnal, at broadband.

Makakatanggap ng $86,949,405 ang Solano County mula sa American Rescue Plan Act (ARPA). Ang unang kalahati ng pondo ay natanggap noong Mayo 2021 at ang natira ay matatanggap sa Mayo 2022. Ang pondo ay dapat obligado hanggang Disyembre 31, 2024 at gastusin hanggang  Disyembre 31, 2026.

MGA PAG GAGAMITAN NG PONDO

Ang Coronavirus Local Fiscal Recovery Funds ay pwedeng gamitin sa mga sumusunod:
 
• Bigyan ng suporta ang mga gastusin ng kalusugang pampubliko, sa pamamagitan ng pagbibigay pondo upang puksain ang problema sa COVID-19, iba pang gastusing medikal, pangangalaga sa kalusugang pag-uugali, at para sa mga nagtatrabaho sa sektor ng pampublikong kalusugan at kaligtasan.
 
• Tugunan ang mga negatibong epekto sa ekonomiya na dulot ng emergensiyang pampublikong kalusugan, kabilang ang mga pinsala sa ekonomiya, sa mga manggagawa, sambahayan, maliliit na negosyo, mga apektado ng industriya, at pampublikong sektor;
 
• Palitan ang nawalang kita ng pampublikong sektor, gamitin ang pondo upang ang gobyerno ay makapagbigay ng serbisyo na ayon sa lawak ng kabawasan sa kita na naranasan dahil sa pandemya.

• Magbigay ng premium  na bayad para sa mga frontliners, at karagdagang suporta sa mga taong malapit sa panganib sa kalusugan dahil sa kanilang serbisyo sa mga kritikal na sector ng imprastraktura; at

• Paunlarin ang mga imprastraktura ng tubig, imburnal, at broadband. Gumawa ng mga hakbang para sa pagpapaunlad ng pagkakaroon ng malinis na maiinom na tubig, suportahan ang mahalagang imprastraktura ng wastewater at tubig-bayo, at palawakin ang sakop ng broadband internet.     

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Solano County Board of Supervisors na inaprubahan ng US Treasury na mga kategorya na pwedeng paggastusan, bisitahin ang County’s ARPA website: www.solanocounty.com/ARPA
 
Magsasara ang survey sa Nobyembre 30, 2021.

MGA TANONG

(1) Ano ang iyong koneksyon sa Solano County? (Maaari kang pumili ng higit sa isang sagot)
(2) Ano ang pinakamahalagang epekto ng COVID-19 sa iyo at sa iyong pamilya?
(3) Ayusin base sa pangangailangan ang mga ARPA spending categories (1 ang pinakamataas)
Topics123456
Pampublikong Kalusugan
Negatibong Epekto sa Ekonomiya
Mga Serbisyo sa hindi proporsyonal na epekto sa komunidad
Premium na bayad sa suweldo
Imprastraktura (Tubig, Imburnal, Broadband)
Pagpapalit sa nawalang Kita
(4) Anong mga proyekto ang irerekomenda mo sa County upang tuunan ang pag-invest sa ARPA One-time Direct Recovery Funds? (Maaari kang pumili ng higit sa isang sagot)

MGA TANONG SA DEMOGRAPIKO

Ang mga sumusunod na tanong ay opsyonal at gagamitin lamang para sa pagkalap ng impormasyon at ibubuod na hiwalay sa tanong 1 hanggang 6 sa itaas.

(1) Ano ang iyong edad?
(2) Alin sa mga sumusunod ang pinakamahusay na naglalarawan sa iyo?
(3) Kasarian: Paano mo inuuri/kinikilala ang iyong sarili?
(4) Ano ang iyong kabuuang taunang kita ng sambahayan?
(5) Kung nakatira ka sa Solano County, ilagay ang iyong tirahan.
100% Complete

Powered by Verint: Conduct your own online surveys